Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Deklaracja dostępności


Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.artmuseum.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2024-04-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-02.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacje w przygotowaniu.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-02.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Zdzieborska, adres poczty elektronicznej muzeumdostepne@artmuseum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 577 006 290. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Główna przestrzeń wystawiennicza zlokalizowana jest w Muzeum nad Wisłą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 22 w Warszawie.
Muzeum nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w płatnej strefie parkowania wzdłuż ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie.
Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi.
Wszystkie pomieszczenia są położone na poziomie parteru i połączone szerokimi ciągami komunikacyjnymi.
Toalety znajdują się w kawiarni i są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz zaopatrzone w przewijaki.
Wejście do Muzeum znajduje po stronie Skweru “Cubryny” oraz Centrum Nauki Kopernik.
Stanowisko recepcji zostało wyposażone w pętlę indukcyjną.

W wyznaczonych godzinach istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia polskiego języka migowego online.
Do wszystkich przestrzeni można wchodzić z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Główną siedzibą Muzeum jest zlokalizowana się przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie.
Znajdują się w niej przestrzenie biurowe oraz audytorium, w którym realizowany jest program publiczny Departament Obecności.
Przestrzenie oraz toaleta dla zwiedzających znajdują się na parterze i są dostępne dla osób poruszających się na wózku lub z wózkiem dziecięcym. Przestrzenie biurowe są częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Do biur na pierwszym piętrze można dostać się wyłącznie po schodach. Wejście do Muzeum znajduje się w pasażu przebiegającym między ulicami Pańską i Śliską.
Na stanowisku recepcji, mieszczącym się na wprost wejścia, istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumaczenia polskiego języka migowego online.
Do wszystkich przestrzeni można wchodzić z psami.

Muzeum jest właścicielem Domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Dom można zwiedzać podczas wycieczek zorganizowanych.
W tym momencie przestrzeń nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi.
Wejście poprzedzone jest schodami, a drzwi wyposażone w progi. Pomieszczenia połączone są wąskimi przejściami, a na piętro można dostać się wyłącznie po schodach.
Dom jest obecnie poddawany konserwacji, w ramach której Muzeum dokłada starań, by w jak największym stopniu udostępnić go zwiedzającym o różnorodnych potrzebach.
Dom można zwiedzać z psem przewodnikiem lub psem asystującym

W sezonie letnim Muzeum prowadzi działalność w Parku rzeźby na Bródnie.
Na terenie Parku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Rzeźby znajdują się przy szerokich, asfaltowych lub brukowanych alejkach.
Wstęp na teren Parku jest niebiletowany i w całości dostępny dla zwierząt.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest w trakcie budowy nowej siedziby na placu Defilad.
Dokładamy wszelkich starań, by było one dostosowane do różnorodnych potrzeb publiczności.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Informacja w przygotowaniu